Ochrana osobných údajov

Prijímacie skúšky do ZUŠ pre školský rok 2020/2021

 

Vážení rodičia a priatelia školy, milí kolegovia,

 

znovu je tu čas, keď sa každý z nás môže rozhodnúť, ako a kam poukáže  2% svojej dane za zdaňovacie obdobie roku 2015.

 

            Pri tejto príležitosti, by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí v minulom roku poukázali 2 % svojej dane alebo ich časť na účet Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši. Prostriedky boli využívané pri rôznych školských aktivitách našich žiakov a podporu materiálno-technického zabezpečenia školy.

            V tomto roku chceme získané prostriedky investovať na podporu výchovno – vzdelávacieho procesu našej školy, ktorá musí hľadať všetky formy na zabezpečenie svojho chodu. Budeme Vám veľmi povďační za Váš cielený krok k realizácii našich zámerov.

        Chceme Vás uistiť o transparentnosti využívania finančných prostriedkov, o ktorých máte možnosť rozhodnúť Vy sami. Práve prostredie školy môže v mnohom napomôcť pri formovaní mladého človeka a jeho vzťahu k duchovným a materiálnym hodnotám.

           Verím, že využijete možnosť rozhodnúť o použití 2 % z dane a podporíte našu školu.

Ďakujeme.

  

                                                                                  Mgr. art. Marek Mišiak

                                                                                       riaditeľ ZUŠ

 

Údaje o prijímateľovi:

 

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši

Sídlo:                 Poľná 832/1, 990 01 Veľký Krtíš

Právna forma:      Občianske združenie

IČO:                   37 893 947

 

 

Získané  sumy v roku:

 

ROK:               2014          2013               2012                2011                2010                2009

 

Suma:            89,95€      131,57€          418,98€         245,47€           215,60€            654,78€

 

 

Ako poukázať dane?