Literárno - dramaticý odbor

 

Literárno - dramatický odbor je najmladším odborom v našej škole. Rozvíja osobnosť dieťaťa dramatickou hrou, ktorá je deťom vlastná, zároveň rozvíja aktívny prístup k základným postojom k okolitej skutočnosti.

 

Žiaci nadobúdajú kultivovaný prejav v rečovej i pohybovej oblasti.  Dôraz sa kladie na techniku umeleckého prednesu.

 

Formy štúdia v LDO

 

 

Literárno-dramatický odbor
 
Prípravné štúdium (PŠ): 
I.PŠ:        
- od 5 - 7 rokov ( deti predškolského veku len mimoriadne nadané )
- skupinové vyučovanie ( jedna hodina týždenne ), rozvíjajú sa psychomotorické a rečové schopnosti detí; 
 
Základné umelecké vzdelávanie 
Prvý stupeň základného umeleckého vzdelávania 
1. časť - primárne umelecké vzdelávanie – ISCED 1B:
( skupinové vyučovanie - 2 hodiny týždenne )
- 4- ročné štúdium
- štúdium je zamerané na dramatické a slovesné umenie, jeho súčasťou je dramatická hra, pohyb, rečové cvičenia, slovesnosť, hudobno-rytmické cvičenia, prednes, súborová práca
- štúdium  je ukončené záverečnou skúškou a získaním záverečného vysvedčenia
 
2.časť - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – ISCED 2B:
( skupinové vyučovanie )
- 2- ročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium 1.časti prvého stupňa základného vzdelávania
- štúdium je zamerané na dramatické a slovesné umenie, jeho súčasťou je dramatická hra, pohyb, rečové cvičenia, slovesnosť, hudobno-rytmické cvičenia, prednes, súborová práca
 - štúdium  je ukončené záverečnou skúškou, absolventským vystúpením a získaním záverečného vysvedčenia
 
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
 ( skupinové aj individuálne vyučovanie ) 
- 4-ročné štúdium pre študentov, ktorí absolvovali prvý stupeň základného vzdelávania
- štúdium je zamerané na
a) záujmovú umeleckú činnosť
b) príprava na vysoké školy
v predmetoch základy dramatickej tvorby, pohyb s korepetíciou, dejiny dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore, hudobná a hlasová príprava
- štúdium je ukončené záverečnou skúškou, absolventským vystúpením a získaním záverečného vysvedčenia
 
Štúdium pre dospelých:
( skupinové aj individuálne vyučovanie ) 
- 4-ročné štúdium  pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho vzdelania
-štúdium  je ukončené záverečnou skúškou, absolventským vystúpením a získaním záverečného vysvedčenia