Hudobný odbor

 

Hudobný odbor ponúka priaznivcom hudby štúdium hry na klavíri, keyboarde, gitare, husliach, akordeóne, dychových nástrojoch, organe, štúdium spevu a zborového spevu. Zároveň ponúka možnosť študovať nový predmet hudba a PC.

 

V rámci povinného predmetu komorná alebo súborová hra pôsobí na škole hudobné teleso:

 

Formy štúdia v HO

 

Hudobný odbor
 
Prípravné štúdium (PŠ):
I.PŠ:        
- od 5 - 7 rokov ( deti predškolského veku len mimoriadne nadané )
- skupinové vyučovanie ( dve hodiny týždenne ), kde sa deťom formou hier približuje hudobné umenie; 
- v druhom polroku učitelia hudobného odboru zoznamujú deti s jednotlivými hudobnými nástrojmi
II.PŠ:
- individuálne a skupinové vyučovanie
- na konci prípravného štúdia žiaci absolvujú postupové skúšky, na základe ich úspešného absolvovania budú zaradení do základného umeleckého vzdelávania
 

Základné umelecké vzdelávanie
 
Prvý stupeň základného umeleckého vzdelávania 
1. časť - primárne umelecké vzdelávanie – ISCED 1B:
( individuálne vyučovanie )
- 4- ročné štúdium hry na hudobnom nástroji alebo spevu
- okrem hlavného predmetu študujú žiaci aj ďalšie povinné predmety ako hudobná náuka, komorná hra, zborový spev
- štúdium  je ukončené záverečnou skúškou a získaním záverečného vysvedčenia
 
2.časť - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – ISCED 2B:
( individuálne vyučovanie )
- 4- ročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium 1.časť prvého stupňa základného vzdelávania
- okrem hlavného predmetu študujú žiaci aj ďalšie povinné predmety ako hudobná náuka, štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, zborový spev
- štúdium  je ukončené záverečnou skúškou, absolventským koncertom a získaním záverečného vysvedčenia

 

 

 

Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
 ( individuálne vyučovanie )
- 4-ročné štúdium pre študentov, ktorí absolvovali prvý stupeň základného vzdelávania
- okrem hlavného predmetu je štúdium rozšírené o ďalšie povinné predmety ako štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, hra z listu, improvizácia, zborový spev
- štúdium je ukončené záverečnou skúškou, absolventským koncertom a získaním záverečného vysvedčenia
 
Štúdium pre dospelých:
- 4-ročné štúdium  pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho hudobného vzdelania
-štúdium  je ukončené záverečnou skúškou, absolventským koncertom a získaním záverečného vysvedčenia