Tanečný odbor

 

Vyučovanie v tanečnom odbore prebieha v skupinovej forme. V hravých pohybových činnostiach sa deti učia správnemu držaniu tela. Vyučuje sa tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec.

Žiačky tanečného odboru sa zúčastňujú rôznych prehliadok a súťaží. Spolupracujú aj s inými odbormi ZUŠ.

 

Každý rok na konci školského roka sa koná tanečné popoludnie, kde sa predstavíí celý tanečný odbor so svojimi choreografiami.

Formy štúdia v TO

 

 

Tanečný odbor
 
Prípravné štúdium (PŠ):
I.PŠ: Hudobno-pohybová výchova        
- od 5 rokov
- skupinové vyučovanie ( dve hodiny týždenne ), deti sa učia správne držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore, výučba prebieha pomocou pesničiek a riekaniek
 
II.PŠ: Tanečná výchova
- od 6 rokov
- skupinové vyučovanie
- na konci prípravného štúdia žiaci absolvujú postupové skúšky, na základe ich úspešného absolvovania budú zaradení do základného umeleckého vzdelávania
 
Základné umelecké vzdelávanie
 
Prvý stupeň základného umeleckého vzdelávania
1. časť - primárne umelecké vzdelávanie – ISCED 1B:
( individuálne vyučovanie )
- 4- ročné štúdium hry na hudobnom nástroji alebo spevu
- okrem hlavného predmetu študujú žiaci aj ďalšie povinné predmety ako hudobná náuka, komorná hra, zborový spev
- štúdium  je ukončené záverečnou skúškou a získaním záverečného vysvedčenia
 
2.časť - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – ISCED 2B:
( individuálne vyučovanie )
- 3- ročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium 1.časť prvého stupňa základného vzdelávania
- okrem hlavného predmetu študujú žiaci aj ďalšie povinné predmety ako hudobná náuka, štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, zborový spev
- štúdium  je ukončené záverečnou skúškou, absolventským koncertom a získaním záverečného vysvedčenia
 
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
 ( individuálne vyučovanie )
- 4-ročné štúdium pre študentov, ktorí absolvovali prvý stupeň základného vzdelávania
- okrem hlavného predmetu je štúdium rozšírené o ďalšie povinné predmety ako štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, hra z listu, improvizácia, zborový spev
- štúdium je ukončené záverečnou skúškou, absolventským koncertom a získaním záverečného vysvedčenia
 
Štúdium pre dospelých:
- 4-ročné štúdium  pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho hudobného vzdelania
-štúdium  je ukončené záverečnou skúškou, absolventským koncertom a získaním záverečného vysvedčenia